بایگانی‌های ایستگاه صلواتی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
برپایی ایستگاه صلواتی در مشهد ممنوع است ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

برپایی ایستگاه صلواتی در مشهد ممنوع است

رئیس اداره ســلامت محیط دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی در ماه های محــرم و صفر با هدف پیشــگیری از شــیوع ویــروس همه گیر کرونــا در مناطــق زیر پوشــش این دانشگاه ممنوع است.