بایگانی‌های مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

کودک خردسال مرگ مغزی به سه کودک دیگر زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای کودک خردسال مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه کودک نیازمند به عضو شد.

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ اسفند ۱۳۹۸

کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

جوان‌ مرگ مغزی مشهدی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان‌مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

اهدای عضو اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی حداقل سه بیمار نیازمند به عضو شد.

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید ۳۰ دی ۱۳۹۸

بانوی مرگ مغزی تربت جامی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

پرستار مرگ مغزی در آخرین شیفت زندگی‌اش نجات‌بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد ۳۰ دی ۱۳۹۸

پرستار مرگ مغزی در آخرین شیفت زندگی‌اش نجات‌بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد

اهدای اعضای پرستار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید ۱۱ دی ۱۳۹۸

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید.