۴۲۹ نفراز زندان مرکزی مشهد آزاد شدند
۴۲۹ نفراز زندان مرکزی مشهد آزاد شدند

با عفو مقام معظم رهبری، ۴۲۹ نفراز زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.

به گزارش اختر شرق؛ علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهد با بیان اینکه سال جدید برای ما نوید بخش آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان دراولین ماه سال بود، عنوان کرد: درروزهای پایانی سال ۹۸ و روزهای آغازین سال ۹۹ با عفومقام معظم رهبری تعداد ۴۲۹ نفر از زندانیان زندان مرکزی مشهد به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

مدیر زندان مشهد همچنین با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری بویژه در زندان مرکزی مشهد اظهار داشت: این آمار اعلام شده مربوط به مشمولین عفو رهبری وتنها در فروردین ماه بوده واین تعداد همچنان رو به افزایش می باشد.

عبدی ادامه داد:علاوه بر تعداداعلام شده، درهمین مدت نیز تعداد۱۹۷ نفر دیگر با اعمال آزادی مشروط از زندان آزاد شده وبه دامان خانواده های خود بازگشتند.

مدیر زندان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: فرایند بررسی پرونده های زندانیان از سال گذشته تا کنون همچنان تداوم داشته و درجریان این بررسی ها دراسفند ۹۸ وفروردین ۹۹ تعداد ۵۸۸ نفراززندانیان نیز با اعطای مرخصی پایان حبس از یک روز تا شش ماه به جمع دیگر آزادی ها پیوسته اند.

image_printچاپ مطلب

Views: 0