1

برنامه‌ریزی و تصویب فعالیت‌های اجرایی سازمان همیاری شهرداری‌های استان در شورای معاونان

به گزارش اختر شرق؛ با حضور محمد رضا تازیکی مدیرعامل، معاونان اداری مالی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی و مدیران حراست، سرمایه‌گذاری و حقوقی سازمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی اقدامات و فعالیتهای انجام شده و مصوبات گذشته در خصوص موضوعات و برنامه‌های پیش رو سازمان و شرکتهای تابعه به ویژه فعالیتهای حوزه مالی اداری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و… بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.