بایگانی‌های پیمانکار | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
علت بی‌توجهی پیمانکار بوده ۲۵ تیر ۱۳۹۸

علت بی‌توجهی پیمانکار بوده

به گزارش اختر شرق؛ به گفته رئیس منابع طبیعی تربت‌جام درختان خشک این پارک به مزایده گذاشته‌شده و بر اساس بی‌توجهی پیمانکار درختان سبز این پارک قطع‌شده است که با آن برخورد و کار پیمانکار را بعد از گزارشی که شد، تعطیل کردیم و در این رابطه در دادستانی تشکیل پرونده خواهیم داد.