1

کاهش ۳۵ درصدی اعزام بیماران کاشمر به خارج از شهرستان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از کاهش 35 درصدی امار اعزام بیماران به مشهد و سایر شهرستان ها در شش ماهه نخست سال 98 خبر داد.

به گزارش اختر شرق؛ دکتر محمد جواد یزدانی
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر گفت: در شش ماهه نخست سال 98 نسبت به مدت مشابه
در سال 97 تعداد اعزام بیماران به مرکز استان از 254 مورد در سال 97 به 165 مورد در
سال 98 کاهش یافت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمرخاطرنشان
کرد: تجهیز بیمارستان های کاشمر به تجهیزات پزشکی از قبیل MRI،
افزایش تعداد متخصصین و حضور مستمر آنها در بیمارستانها که با حمایتهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهدو مسئولین شهرستان و همچنین کمکهای خیرین در خرید تجهیزات، از عوامل موثر
در کاهش اعزام بیماران بوده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال 98نسبت به
مدت مشابه آن در سال گذشته 35درصد کاهش یافته است که از سرگردانی بیماران و همراهیان
آنها در مرکز استان جلوگیری شده است.

دکتر یزدانی گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی
نیز با توجه به برآوردهای به عمل آمده هزینه اعزام هر بیمار به مرکز استان، مبلغ ده
میلیارد ریال صرفه جویی مالی شده است