1

عمارت حسین‌خان قرائی در روستای امین‌آباد رشتخوار در حال تخریب شدن است

به گزارش اختر شرق، بهشتی عضو شورای اسلامی امین‌آباد
رشتخوار گفت: عدم توجه به این اثر باعث نابودی تدریجی این عمارت تاریخی شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمارت حسین‌خان قرائی در سال ۱۳۳۳ در روستای امین‌آباد
بخش مرکزی رشتخوار ساخته‌شده که این اثر تاریخی دارای شش اتاق و پیش تالاری است که با آجرفرش‌های
قدیمی کارشده است.

خبرنگار: حسین خاکشور