1

درگیری و نزاع خونین در شهر سلامی

به گزارش اختر شرق؛ نیروهای انتظامی به
محل اعزام شدند و پس از تعقیب و گریز، متهم به‌وسیله اسلحه به سمت نیروهای انتظامی
تیراندازی کرد و نیروها را مجبور به تیراندازی کرد.

متهم چهار مرحله با سلاح گرم به سمت مأموران
پلیس شلیک که با موضع‌گیری مناسب و آتش متقابل پلیس مواجه شد و درنهایت براثر برخورد
گلوله کشته شد.

خبرنگار: حسین خاکشور